Érces Gergő, Ambrusz József :

A katasztrófák építésügyi vonatkozásai Magyarországon


Absztrakt

Napjainkban az emberiség életének jelentős részét épített környezetben, azon belül is épüle-tekben tölti. Az épületek rendszerezett kialakításával településeket alkot az emberiség hosz-szú évszázadok, évezredek óta, amely a lakóhely egyik alapvető pilléreként szolgál. A tele-pülések kialakulásának folyamatában egyre jelentősebbé váltak a biztonsági és létfenntartási elvek szempontjai, amelyek napjainkban is érvényesek. A XXI. századra a Föld össznépessége soha nem látott lélekszámot ért el, amely egyenlőtle-nül és különböző módon, de nagymértékben befolyásolja a települések alakulását a világ számos pontján. Ezen szakterület kutatói a világ népességének további növekedését prog-nosztizálják a közeljövőre, amely hatással lesz a települések, elsősorban a városok ökoszisz-témájára. Európa népességének természetes alakulása, napjainkban csökkenő tendenciát mu-tat, de elsősorban gazdasági okok miatt, különböző területek lakosságának aránya változó-ban van, amely összességében befolyásolja az épített- és a természeti környezet egyensúlyát az érintett régióban. Az épített- és természeti környezetre egyaránt az egyik legnagyobb károsító tényezők a kü-lönböző természeti és civilizációs katasztrófák, amelyek jelentős mértékben változtatják meg az érintett hely életkörülményeit, ezért hatásukkal kiemelt módon számolnunk kell. A közleményben a kutatók összegzik az épített környezet alakításának építésügyi kereteit Ma-gyarországon a katasztrófák vonatkozásában. A megelőzés, a helyreállítás, újjáépítés kér-déskörében megvizsgálják a különböző épületeket érő katasztrófák hatásai elleni prevenció lehetőségét, valamint a hatályos építésügyi rendszer keretei között a leghatékonyabb re-konstrukció lehetőségeit.

Kulcsszavak: természeti katasztrófa, civilizációs katasztrófa, újjáépítés, helyreállítás, épület, kárfelmérés

Abstract

Humans spend significant part of their lives nowadays in built environment, in buildings. Since centuries, thousend of years humans formed settlements with the systematic design of buildings, which are one of the basic pillars of the place of residence. In the process of settling have become increasingly important the aspects of safety and living principles, which are still valid nowadays too. In the XXI. century the total population of the Earth has reached an unprecedent number of humans, wich influences the development of the settlements unequally and in different ways, but significantly all around the world. In the near future researchers are predicting a further increase in world population, which will affect the ecosystem of the cities. The natural development of the population of Europe shows a decreasing tendency nowadays, but primarily because of economic reasons, the proportion of the population of different areas is changing, which altogether influences the balance of the built and natural environment in the affected region. The most damaging factors for both the built and the natural environment are the various natural and civilization disasters, which can change significantly the living conditions of the affected area, therefore we have to give priority to their impact. In this paper the researchers summarize the construction framework for the built environment in Hungary in the context of disasters. The reaserchers analyzed the the possibilities of prevention against the effects of disasters affecting different buildings in the field of prevention, restoration and reconstruction. They examined the most effective reconstruction options within the existing construction system.

Kulcsszavak: natural disaster, civilization disaster, reconstruction, renovation, building, damage assessment

A teljes cikk megtekintése