Hevér Enikő:

Magyarország környezetvédelme és a bűnügyi nyomozás összefüggései


Absztrakt

Az elmúlt időszak eseményei igazolták, hogy a környezetet veszélyeztető cselekmények száma megnőtt, jellegük megváltozott. Az esetek feltárásával kapcsolatos nyomozások és a szankcionálás a fókuszba került. A büntető szabályozás is átalakuláson ment keresztül. Felmerül a kérdés, hogy mi nehezíti az ilyen esetek nyomozását, és hogyan lehetne a hatékonyságot növelni. A cikkben a szerző vizsgálja Magyarország környezet- és természetvédelmének rendszerét, fogalmait, alapvető bázisait és a természeti erőforrásokat. Elemzi a különféle környezet- és természet elleni bűncselekmények nyomozásának alapvető jellemzőit, a bűncselekményi tényállások, a jogellenes cselekmények részletezésével. A bemutatás tartalmazza többek között a környezetkárosítás, a hulladék gazdálkodás rendjének megsértése és az atomenergia alkalmazásával visszaélés bűncselekményeket, illetve az állatokkal összefüggésbe hozható jogellenes cselekményeket és részletezi még a bűncselekmények nyomozásának sajátosságait.

Kulcsszavak: környezetvédelem, környezetszennyezés, természetvédelem, nyomozás, Btk., bűncselekmény

Abstract

The events of the past period have shown that the number of threats to the environment has increased and their nature has changed. Investigations into cases and sanctioning have been focused. The penal regime has also undergone a transformation. The question arises as to what makes the investigation of such cases difficult and how efficiency can be increased. In the article the author examines Hungary's environmental and nature protection system, its concepts, basic bases and natural resources. It analyses the basic features of the investigation of various environmental and nature crimes, with details of criminal offences and unlawful acts. The presentation shall include, inter alia, the protection of the environment, the violation of waste management and the use of nuclear power, abuse of the animals, and details of any unlawful acts associated with the animal, and even the specificities of criminal investigations.

Kulcsszavak: environment, pollution, nature protection, investigation, criminal offence

A teljes cikk megtekintése