Érces Gergő, Vass Gyula:

OKOS ÉPÜLETEK, OKOS VÁROSOK TŰZVÉDELMÉNEK ALAPJAI III. RÉSZ


Absztrakt

Napjainkban a tűzvédelemi tervezés, a tűzvédelem hatósági, szakhatósági eljárásai virtuális térben zajlanak. Az ügyintézés jellemzően elektronikus úton történik, amely a digitális ál-lam keretében, e-közigazgatás formájában megy végbe. Az eljárások azonban statikus ele-mekből állnak, és bár alkalmazzák a technika vívmányait, nem élnek az azokban rejlő lehe-tőségekkel. A közleményben a szerzők elemzik a komplex tűzvédelem valamennyi szereplőjének a digi-tális állam keretében, e-közigazgatás útján történő virtuális térben, valós időben történő in-tegrálását. Ennek elérése érdekében szükséges a BIM alapú, innovatív mérnöki módszerek-kel létre hozott dinamikus tűzvédelmi projektek alkalmazásának módszerét kidolgozni, esz-közrendszerét meghatározni, amelyek által okos épületek összességeként, okos városok lét-rehozása valósítható meg tűzvédelmi téren. A kutatásban a szerzők megvizsgálták és bemutatják a hazai tűzvédelmi hatósági és szakha-tósági eljárások rendjét, az e-közigazgatás vonatkozó rendszereit. Elemezték az innovatív mérnöki módszerekkel létrehozott okos épületek tűzbiztonságának innovatív rendszerekben rejlő lehetőségeit, a tűzvédelmi háló kifejlesztésének módját.

Kulcsszavak: innovatív mérnöki módszerek, BIM, okos épület, okos város

Abstract

Nowadays, the official and professional, authority procedures of fire protection and fire pro-tection planning are taking place in a virtual space. Administration is typically done electro-nically, which takes place in the form of e-government within the digital state. However, the methods consist of static elements and, although they apply the state of the art, they do not take advantage of their potential. In this paper, the authors analyze the real-time integration of all actors in complex fire pro-tection in a virtual space through e-government within the digital state. In order to achieve this, it is necessary to develop a method for the application of dynamic fire protection pro-jects based on BIM, innovative engineering methods, to define a set of tools that can be used to create smart cities in the field of fire protection. In the research, the authors examined and presented the order of the hungarian fire pro-tection authority and official authority procedures, and the relevant systems of e-government. We analyzed the possibilities of fire safety of smart buildings created by inno-vative engineering methods in innovative systems, and the way to develope the fire pro-tection network.

Kulcsszavak: innovative engineering methods, BIM, smart building, smart city

A teljes cikk megtekintése