Teknős László:

A természeti eredetű katasztrófák és események növekvő tendenciáinak vizsgálata, elemzése, katasztrófavédelmi szempontú értékelése


Absztrakt

A természeti eredetű katasztrófák mindig is voltak és mindig is lesznek. Az emberiség történetében számos alkalommal fejtették ki pusztító hatásaikat, civilizációkat törölve el vagy nehezítve meg a társadalmak mindennapjait. Egyes földrajzi térségeket, területeket jobban érintettek természeti események, így azok bekövetkezési valószínűségét és a károsító hatásaikat lokalizálni szükséges. Ez a téma aktualitását támasztja alá. A téma időszerűségének megállapítására a szerző kulcsszavas irodalomkutatást végzett, mellyel a tématerület magyar és külföldi irodalmi ellátottsága mellett a mennyiségi és minőségi mutatókat is megvizsgálta. A szerző a publikációjában a katasztrófa fogalmi keretét vizsgálta meg nemzetközi és hazai szinten, melyek alapján beazonosította a biztonságot befolyásoló természeti és civilizációs (antropogén) eredetű katasztrófákat előidéző okokat, továbbá a tipizálásuk után azok mennyiségi változóit (a világszerte regisztrált természeti eredetű katasztrófák számadatait) elemezte statisztikai alapon több adatbázis, több ezer adatai alapján. A dolgozat kitér a hazai tűzoltói vonulási statisztikák figyelembevételével a tűzesetek és a műszaki mentések tendenciáira, megvizsgálva – és lehetőség szerint igazolva - azt a szakmai közhelyet és kijelentést, hogy a tűzoltói vonulásokra többletterhet jelentenek egyes meteorológiai jelenségek, éghajlati szélsőségek.

Kulcsszavak: természeti eredetű katasztrófák, biztonság, katasztrófavédelem, tűzoltói vonulások

Abstract

Natural disasters have always existed and will always do so. Their devastating effects have been exerted several times in the history of mankind, erasing civilizations or making daily lives of societies more difficult. Some geographical regions and areas are more affected by natural events, so it is necessary to localise their probability of occurrence, as well as their damaging effects. This show how current the topic is. In order to determine how current the topic is, the author conducted a keyword literature search, with which, in addition to the Hungarian and foreign literature supply of the topic itself, he also examined quantitative and qualitative indicators. In this paper, the author examined the conceptual framework of the disaster on an international and domestic level, on the basis of which the author identified the causes of natural and civilizational (anthropogenic) disasters affecting security. After their typing, the quantitative variables (figures for natural disasters registered worldwide) were analysed statistically on the basis of several databases and thousands of data. The paper covers the tendencies of fires and technical rescues, taking into account the statistics of firefighting marches in Hungary, examining – and possibly proving – the professional cliché and the statement that certain meteorological phenomena and climatic extremities are an additional burden to firefighting marches.

Kulcsszavak: natural disasters, safety, disaster management, firefighting marches

A teljes cikk megtekintése