Hábermayer Tamás :

A SIQUAKE 2020 PROJEKT ÉS GYAKORLAT TAPASZTALATAI


Absztrakt

Európa történelmében számos alkalommal történt pusztító hatású földrengés. A veszélyezte-tett területen élők számára jelentős megterhelést jelent együtt élni a szeizmológiai kockáza-tokkal és készülni a következményekre. A nemzeti katasztrófakockázat értékelés Szlovéniá-ban a földrengés fenyegetettséget közepes kockázatúnak értékeli. Az országban a XVI. szá-zad óta több mint 50 alkalommal történt az Európai Makroszeizmikus Skálán (a továbbiak-ban: EMS) a VII-es, vagy azt meghaladó erősségű földrengés. Ezek közül 15 eset a XX. szá-zadot érintette. A magas népsűrűség, a számos állami és gazdasági létesítmény közeli együt-tese, a közúti és vasúti csomópontok, valamint az energia infrastruktúrák miatt Szlovénia középső része különösen érzékeny és veszélyeztetett, fel kell készülnie a földrengések kö-vetkezményeire. Különösen fontos a kutatás - mentési feladatok koordinációja, amelyet ha-tékonyan nemzetközi segítségnyújtással lehet végezni. Ezen feladatok végrehajtását támo-gatta a SIQUAKE 2020 Európai Uniós projekt, amelyet a szlovén katasztrófavédelem a Covid - 19 időszakában sikeresen megvalósított. A szerző a cikkben bemutatja a Siquake 2020 projekt feladatrendszerét, különös figyelmet szentelve a járvány időszakában végrehaj-tott nemzetközi komplex gyakorlat megvalósításának.

Kulcsszavak: földrengés, kockázat, szlovén, katasztrófavédelem, komplex gyakorlat

Abstract

There was numerous occasion in the history of Europe, when devastating earthquake hap-pened. Those, who are living in the endangered territory has a serious pressure to prepare the consequences of the seismic risks. The Slovenian National Risk Assessment evaluate the earthquake as a moderate risk hazard. In the country, there were more than fifty, at least VII strength earthquake on the European Macroseismic Scale. Fifteen from them happened in the XX. century. The central part of Slovenia is very sensitive, endangered and must be pre-pared against the consequences of earthquakes because of the high density of population, large number of state and economic institutions close together, traffic and railroad intersec-tions, and energy infrastructures. Especially important to coordinate the search and rescue tasks efficiently using international aid. These tasks were supported by the Siquake 2020 European Union project, which was successfully completed by the Slovenian disaster man-agement during the Covid-19 pandemic. The author of this article introduce the task system of the Siquake 2020, especially the experiences of the full scale exercise during the pandem-ic.

Kulcsszavak: eartquake, risk, slovenian, disaster management, full scale exercise

A teljes cikk megtekintése